ASMMMO Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Göster

Ç.Ş.BAKANLIĞI 25.03.2019/71201 SAYILI GÜNCELLEME DAHİL PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

  (I) MALİYE BAKANLIĞI PLASTİK POŞETLER İÇİN GERİ   KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ VE (II) &Cce... Devamını Oku

Eklenme : 09.04.2019 15:42:14 || Değiştirme : 11.04.2019 16:42:31|| Okuma : 1852
Ç.Ş.BAKANLIĞI 25.03.2019/71201 SAYILI  GÜNCELLEME DAHİL PLASTİK POŞETLERİN  ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

(I) MALİYE BAKANLIĞI PLASTİK POŞETLER İÇİN GERİ  

KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ VE

(II) Ç.Ş.BAKANLIĞI 25.03.2019/71201 SAYILI

GÜNCELLEME DAHİL PLASTİK POŞETLERİN

ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

                                                                                                                                    

Adana 08.04.2019

İbrahim GÜLER

Adana SMMM Odası

Vergi Mev.İnc Kom. Başk.

Bağımsız Denetçi

 

(I) MALİYE BAKANLIĞI PLASTİK POŞETLER İÇİN GERİ

KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ: 

                Maliye Bakanlığı'nca düzenlenen "1 Sıra No'lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği" 4 Nisan 2019 tarih ve 30735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Buna göre, 2872    sayılı Çevre Kanunu'na ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden sadece, plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı'nca belirlenmiş bulunmaktadır. Geri kazanım katılım payının ödenmemesi halinde ödeme emrinin düzenlenmesi ve gecikme zammı uygulaması Maliye Bakanlığı'nca yerine getirilecektir. Katılım payının süresinde beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesinin tespiti halinde, beyana ilişkin bilgiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılacak ve Ç.Ş.Bakanlığı'nca beyannamenin süresinde beyan edilmediği veya eksik beyan edildiğinin tespiti halinde katılım payının bir ay içinde ödenmesi ile ilgili yazı Ç.Ş.Bakanlığı'nca tebliğ edilecektir. Ayrıca idari para cezaları Ç.Ş.Bakanlığı tarafından verilecektir. Plastik poşetler için geri kazanım katılım payı mevzuatı (mükellefiyet, muafiyet, ücret v.b.) yine Ç.Ş.Bakanlığı tarafından düzenlenmeye devam edecektir. Dolayısıyla, hem Ç.Ş.Bakanlığı mevzuat düzenlemelerinin hem de Maliye Bakanlığı geri kazanım katılım payı genel tebliğlerinin (beyan, tahakkuk, ödeme v.b.) takip edilmesi gerekmektedir.

                1. GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ:

            1.1. Beyanname'nin Gönderilmesi:            

                Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın kapsama dahil tüm satış noktaları (tüketicilere/kullanıcılara verilmek üzere plastik poşet temin ederek, toptan veya perakende mal veya ürün satışı yapan mağaza,market ve benzeri satış yerleri) geri kazanım katılım payı beyannamesini zorunlu olarak elektronik ortamda göndereceklerdir.

                1.1.1. Beyannamenin Bizzat Mükelleflerce Gönderilmesi:

                i) Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler (daha önce, kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler bunları kullanarak beyannameyi gönderebilirler).

                ii) Gelir/Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayıp geri kazanım katılım payını beyan etme mecburiyeti bulunanlar (Bunların, 1 sıra no'lu geri kazanım katılım payı beyannamesi tebliği'nin EK-1'inde yer alan elektronik ortamda geri kazanım katılım payı beyannamesi gönderme talep formunu doldurarak yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Talepte bulunanlara kullanıcı kodu, parola ve şifre verilir. Bu mükellefler isterlerse beyannameleri, aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla 340 sıra no'lu VUKGT'de yer alan usul ve esaslar doğrultusunda gönderebilirler. Bu durumda ilk beyanname gönderilmeden önce gerekli kayıt işlemleri için yetkili vergi dairesine müracaat edilmesi gerekir)

                elektronik ortamda kendileri gönderebileceklerdir.

               

                iii) Geri kazanım katılım payı beyannamesini elektronik ortamda bizzat gönderme şartlarını taşımayan mükelleflerin (adi ortaklıklar dahil) aracılık yetkisi almış gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla 340 sıra no'lu VUKGT'de yer alan sözleşmelerden durumuna uyan sözleşmeyi düzenlemek suretiyle elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

                1.1.2. Beyannamenin Aracılık Yetkisi Verilen Gerçek ve Tüzel Kişilerce            Gönderilmesi:

                i) 340 Sıra No'lu VUKGT'de yer alan usul ve esaslar doğrultusunda vergi beyannameleri bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermek üzere aracılık yetkisi bulunan bağımsız çalışan SMMM ve YMM'lerin müşterilerine ait,

                ii) 486 Sıra No'lu VUKGT'de yer alan usul ve esaslar doğrultusunda vergi beyannameleri bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermek üzere "Defter-Beyan Sistemi"ni kullanma yetkisi bulunan meslek odalarının üyelerine ait,

                geri kazanım katılım payı beyannamelerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

                iii) Daha önce elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan gerçek veya tüzel kişiler; mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak müşterileriyle/üyeleriyle daha önce düzenlenmiş olan sözleşmeler gereği geri kazanım katılım payı beyannamelerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

                iv) 4 Nisan 2019 tarihinden sonra aracılık yetkisi alacak olan gerçek ve tüzel kişiler, bağlı oldukları vergi dairesinden alacakları kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak ve durumlarına uyan sözleşmeyi düzenleyerek müşterilerine/üyelerine ait geri kazanım katılım payı beyannamelerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

                1.2. Beyan Dönemi:

                i) Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,

                ii) Diğerleri için üç aylık,

                olarak belirlenmiştir.

                Üç Aylık Dönemler ise;

                Birinci dönem         : Ocak, Şubat, Mart

                İkinci dönem           : Nisan, Mayıs, Haziran

                Üçüncü dönem      : Temmuz, Ağustos, Eylül

                Dördüncü dönem : Ekim, Kasım, Aralık

                Üç aylık dönemlerde verilecek geri kazanım katılım payı beyannamelerinde, aylık dönemlere ilişkin bilgiler ayrı ayrı gösterilecektir. 

                1.3. Beyan Süresi:

                Geri kazanım katılım payı beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24. günü saat 23.59'a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

                1.4. Beyannamenin Verileceği Vergi Dairesi:

                i) Gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir vergisi yönünden bağlı olduğu (Merkez ve il içinde veya dışında tüm şubelere ait plastik poşet satışları dahil,),

                ii) Adi ortaklıklarda, Adi Ortaklığın KDV ve Stopaj vergisi yönünden bağlı olduğu (Merkez ve il içinde veya dışında tüm şubelere ait plastik poşet satışları dahil,),

                iii) Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu (Merkez ve il içinde veya dışında tüm şubelere ait plastik poşet satışları dahil),

                iv) Gelir vergisi veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu,

                v)Gelir vergisi veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu,

                Yer Vergi Dairesidir.

               

 

 

                1.5. Beyan Döneminde Plastik Poşet Satışı Olmamışsa:

                Geri kazanım katılım payı beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde plastik poşet satışı yapmamış olsalar dahi, geri kazanım katılım payı beyannamesini, beyannamenin "Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır" seçeneğini işaretleyerek mutlaka göndermeleri gerekmektedir.

                1.6. Beyannamenin Onaylanması, Tahakkuku ve Ödenmesi:

                Elektronik ortamda gönderilen geri kazanım katılım payı beyannameleri sistem tarafından ön kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilir.

                Beyannamede hata tespit edilirse, bu hata kaynağı ile birlikte elektronik ortamda bildirilir. Hata düzeltildikten sonra tekrar gönderilir.

                Beyannamenin hatasız olması halinde beyannameye onay istenir. Onaylama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte beyanname vergi dairesine verilmiş sayılır.

                Beyannamenin süresinde verildiğinin kabulü için onaylama işleminin son gün saat:23.59'a kadar tamamlanmış olması gerekir.

                Onaylama işlemi tamamlanan beyannameye ait tahakkuk fişi elektronik ortamda iletilir.  

                Tahakkuk eden geri kazanım katılım payı, beyannamenin verildiği aynı ayın sonuna kadar vergi dairesine, PTT'ye, anlaşmalı bankalara, www.gib.gov.tr üzerinden banka kartı ve banka hesabından havale yöntemi ile de ödenebilecektir.

                1.7. Geri Kazanım Katılım Payının Ödenmemesi:

                6183 Sayılı Kanun'un 55.maddesi gereğince, ödeme emri düzenlenir ve 51.madde kapsamında gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle takip işlemine başlanır.

                1.8. Geri Kazanım Katılım Payının Süresinde Beyan Edilmemesi veya Eksik Beyan      Edildiğinin Tespiti:

                Beyana ilişkin bilgiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca beyannamenin süresinde beyan edilmediği veya eksik beyan edildiğinin tespiti halinde beyan edilmeyen/eksik beyan edilen katılım payının her bir dönemi ayrı ayrı belirtilmek üzere tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi ile ilgili yazı Ç.Ş.Bakanlığınca tebliğ edilir. Bir aylık ödeme süresinden sonra 6183 S.K'nun 55.maddesi gereği ödeme emri tebliğ edilir. 6183 S.K'nun 51.maddesi gereği gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

                1.9. Süresinden Sonra Verilen Beyanname:

                i) Beyannamenin, kanuni süresinden sonra, ödeme süresinden önce verilmesi halinde, vade, beyan edildiği ayın son günü kabul edilerek, katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 S.K'nun 51.maddesi gereği gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

                ii) Beyannamenin, beyan edilmesi gerektiği aydan sonra verilmesi halinde, katılım payının, beyannamenin verildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Vade, bir aylık ödeme süresinin son günü kabul edilerek, katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 S.K'nun 51.maddesi gereği gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

                iii) 2872 S.K.'nun 20/z maddesi (geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere, katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası uygulanır)   gereği ilgiliye idari para cezası verilmesi için durum vergi dairesince Ç.Ş.Bakanlığı'na bildirilir.  

                1.10. Düzeltme Beyannamesi Verilmesi:

                i) Düzeltme beyanlarında, diğer vergi beyanlarında da olduğu gibi, süresinde verilen ilk beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir.

                ii) Katılım payını artırıcı mahiyetteki düzeltme beyanlarında ödenmesi gereken katılım paylarına ilişkin 1.9. bölümüne göre işlem yapılacaktır.

                iii) Katılım payını azaltıcı mahiyetteki düzeltme beyanlarında, bu beyanlara ilişkin Ç.Ş.Bakanlığı'nın ilgili il müdürlüklerinden görüş istenilecek ve alınan cevaba göre düzeltme işlemleri yapılacaktır. 

               

 

                1.11. Beyannamenin Görüntülenebilmesi:

                Geri kazanım katılım payı beyannamesi https://ebeyanname.gib.gov.tr internet adresinden görüntülenebilecektir.

                1.12. Mükellefiyetten Muaf Olanlar:

                Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde plastik poşet kullanmayan veya münhasıran kağıt, karton, tekstil gibi plastikten farklı bir malzemeden imal edilmiş poşet kullanan satış noktaları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ücretsiz satışına izin verilen plastik poşetler için beyanname verilmeyecektir.

                1.13. Mükellefiyetin Sona Ermesi Halinde Bildirim:

                Geri kazanım katılım payı beyannamesini vermekle yükümlü olanların bu yükümlülüklerinin sona erdiği tarihten itibaren Bir Ay İçinde bağlı bulundukları vergi dairesine yükümlülüğün sona erdiğini bildirmeleri gerekmektedir.  

                1.14. Geçiş Dönemi Uygulaması:

                Ç.Ş.Bakanlığı'na verilen Ocak ayı poşet beyanı da dahil olmak üzere, 2019 yılının Ocak+Şubat+Mart aylarına ait geri kazanım katılım payları 24.04.2019 tarihine kadar vergi dairesine ayrı ayrı bildirilecek ve 30.04.2019 tarihine kadar da ödenecektir.

                2. CEZA UYGULAMASI:

            2.1. İdari Para Cezaları ve Hapis Cezası:

                Geri kazanım katılım payı beyannamesine ilişkin fiillerin 2872 sayılı Kanun'a göre idari para cezası gerektirmesi halinde Ç.Ş.Bakanlığı'nca;

                i) Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 18.037,00 TL idari para cezası uygulanır (2872 S.K. Md.20/g).

                ii) Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere, katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası uygulanır (2872 S.K. Md.20/z).

                iii) Bu tebliğ kapsamında yapılacak bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında 6 aydan 1 yıl'a kadar hapis cezası verilir (2872 S.K. Md.26).

                NOT: 2872 S.K'nun 20/bb maddesinde belirtilen m2 başına 10 TL idari para cezası "1 Sıra No'lu Tebliğe" alınmamış, ancak aşağıda yer alan Ç.Ş.Bakanlığı düzenlemesinde yer almaktadır.

               

               

            (II) Ç.Ş.BAKANLIĞI 25.03.2019/71201 SAYILI GÜNCELLEME DAHİL PLASTİK       POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR:

            1. Satışa Tabi Plastik Poşetlerin Özellikleri:

                1.1. Satış noktalarında satışa tabi plastik poşetlerin çift kat kalınlığının 40 mikron (poşet kalınlıklarının tespitinde %10'luk sapma oranı tolerans payı kabul edilebilir) ve üzerinde olması, barkodlu olması ve en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve Sıfır Atık Logosu bulunması gerekir. Satış noktalarının marka ve logoları, Plastik poşetlerin tek veya (istenirse) her iki yüzeyinde sap ve körükler  hariç (tek veya istenirse her iki yüzey için ayrı ayrı) yüzey alanının %20'sini geçemez. Sıfır atık logosu Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür olması şartıyla tek renk olarak kullanılır.

                1.2. Tüm plastik poşetler, boyutuna ve muhteviyatına bakılmaksızın 01.05.2019 tarihinden itibaren vergiler dahil 25 kuruştan satılacaktır. Tavan ücret uygulaması kaldırılmıştır.

                1.3. Plastik poşet ücreti (vergiler dahil 25 kuruş) satış noktasının en az bir yerinde tüketicilerin rahatlıkla görebileceği bir yere duyuru ile ilan edilecektir.

                1.4. Plastik poşet üreticileri, satış noktalarında satışa tabi olacak (örneğin marketlerde) plastik poşetleri barkodlu olarak üretmekle yükümlüdürler. Satış noktalarında 01 Ocak-30 Haziran arasında barkodsuz plastik poşet satışı mümkün olup ancak satış belgelerinde gösterilmesi zorunludur. Barkod okuma/tarama sistemi yoksa, plastik poşetin cinsi ve adedini gösterebilmek için yazar kasalarda gerekli düzeltme işlemi yapılması zorunludur.

                1.5. 01 Ocak-30 Haziran 2019 tarihleri arasında stokları bulunan bütün satış noktalarınca 15-40 mikron arasında olan plastik poşetlerin satışı mümkündür. 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle çift kat kalınlığı 40 mikron ve altında olan plastik poşetler ücretli veya ücretsiz olarak kullanılamaz.

                2. Plastik Poşet'e Alternatif Taşıma Ekipmanı Bulundurulması:

                Satış noktaları, plastik poşete ikame olarak kağıt ve/veya bez ile file ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanını promosyon veya kampanyalar dahilinde kullanıcıya veya tüketiciye sağlarlar.  

                3. Üretici/İthalatçı Beyanı:

                Bakanlıkça oluşturulan Bilgi Sistemine (bahse konu bilgi sisteminin, poşet beyan sistemi değil, ambalaj bilgi sistemi olduğu düşünülmektedir) plastik poşet adedi, ağırlık, kalınlık, boyut, firma bazında yurt içinde veya yurt dışında kime satıldığı bilgilerinin girilmesi gerekmektedir  

                4. Ücretli Satıştan İstisna Edilen Plastik Poşetler:

                4.1. Genel olarak plastik poşetler, uzaktan satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında kullanıcı veya tüketiciye ücretsiz verilemez. Ancak, ücretsiz verilebilecek plastik poşetler aşağıdadır. 

                4.2. Eczanelerde  sadece ilaç satışlarında kullanılan  çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil 20x35 cm ebadından küçük olan saplı/sapsız poşetler ücrete tabi değildir. Ancak, her iki kriterin de birlikte aranması şartıyla ücretsiz verilir (çevreci slogan ve sıfır atık logosu mecburiyeti yoktur). Ayrıca, ilaç satışı dışındaki satışları için (örneğin itriyat için) 15 mikron ve altında olan plastik poşetler ücretli veya ücretsiz olarak verilemez. Yani, kullanılamaz. Poşetler, ilaç taşımada kullanılsa bile, ebat kriterini sağlamıyorsa çift kat kalınlığının 40 mikron ve üzerinde olması ve ücretlendirilmesi gerekmektedir.

                4.3. Marketlerde veya pazar yerlerinde, ekmek, kuru bakliyat, meyve, sebze, şarküteri, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdalar için ilk ambalaj olarak kullanılan (yani, gıdalar ile doğrudan temas eden), çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil 50x35 cm ebadından küçük olan saplı/sapsız poşetler ücrete tabi değildir. Ancak, her iki kriterin de birlikte aranması şartıyla ücretsiz verilir (çevreci slogan ve sıfır atık logosu mecburiyeti yoktur)ücretsiz verilir. Ayrıca, açıkta satılan gıdaların hijyeni dışındaki satışlar için 15 mikron ve altında olan plastik poşetler ücretli veya ücretsiz olarak verilemez. Yani, kullanılamaz. Poşetler, gıda hijyeni amaçlı kullanılsa bile, ebat kriterini sağlamıyorsa çift kat kalınlığının 40 mikron ve üzerinde olması ve ücretlendirilmesi gerekmektedir.

                4.4. Plastik içeren malzemelerden üretilmiş olsa dahi, dokumalı (woven) veya dokumasız (nonwoven)  metotlarla üretilen tekstil ürünü çok kullanımlık torba/poşet/çantalar ücrete tabi değildir. Ücretsiz verilir.

                4.5. Canlı sucul hayvanların satışında su içerisinde taşındığı ilk ambalaj olarak kullanılan poşetler (yani, hayvanlar ile doğrudan temas eden) ücrete tabi değildir.

                4.6. Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler ücrete tabidir.

                4.7. Herhangi bir ürün satışının yapılmadığı hizmet noktalarında [Kargo, terzihane, kuru temizleme, lostra (ayakkabı bakımı ve tamiri), tamirhane, görüntüleme merkezi, labaratuar v.b.] verilen poşetler ücrete tabi değildir. Ücretsiz verilir. Ancak buralarda bir ürün satışı yapılıyorsa bu ürünü koydukları poşetler ücrete tabidir.

                4.8. Gümrüksüz satış mağazalarında ürün satışı esnasında verilen tüm poşetler. Ücretsiz verilir.

                5. Yaptırımlar:

                a) Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 18.037,00 TL idari para cezası uygulanır (2872 S.K. Md.20/g).

                b) Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere, katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası uygulanır (2872 S.K. Md.20/z).

                c) Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere depo hariç kapalı satış alanının m2 başına 10 TL idari para cezası uygulanır (2872 S.K. Md.20/bb).

                ç) Bu usul ve esaslar kapsamında yapılacak bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında 6 aydan 1 yıl'a kadar hapis cezası verilir (2872 S.K. Md.26).

 

Ç.Ş. BAKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon:  Mobil veya sabit telefondan  doğrudan 181 tuşlanır.

e-posta: plastik@csb.gov.tr / mailto:plastik@csb.gov.tr

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ana Hizmet Binası No:278 Çankaya/ Ankara