ASMMMO Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Göster

KURULUŞU BAKANLIK İZNİNE TABİ ŞİRKETLERDE GENEL KURULLAR ESAS SÖZLEŞME TADİLİ SERMAYE ARTTIRIMI VE BAKANLIK İZNİ.

Kısaca genel kurullardan kısaca  bahsetmek ve asıl konumuz... Devamını Oku

Eklenme : 17.04.2018 15:25:45 || Değiştirme : || Okuma : 1677
KURULUŞU BAKANLIK İZNİNE TABİ ŞİRKETLERDE GENEL KURULLAR ESAS SÖZLEŞME TADİLİ SERMAYE ARTTIRIMI VE BAKANLIK İZNİ.

Kısaca genel kurullardan kısaca  bahsetmek ve asıl konumuz olan ister olağan ister olağan üstü genel kurullarda bakanlık iznine tabi kuruluşların bakanlık izin usulleri hakkında bilgi vermek istiyorum

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu kanuna dayanak olarak çıkartılan mevzuat çerçevesinde Anonim Şirketler ile Limited Şirketlerin hesap dönemi sona ermesinden itibaren 3 ay içerinde genel kurul yapmaları hükme bağlanmıştır Anonim şirketlerde genel kurullar Türk Ticaret Kanunu 407 ve Türk Ticaret Kanunu 451. Maddesinde düzenlenmiştir .Genel kurullar her halükarda hesap dönemi sonrasın 3  ay içerinde yapılması zorunlu olan  Yıllık olağan genel kurul ve ihtiyaç halinde yapılması serbest olan yıllık olağanüstü genel kurullar olarak kanun maddesinde yer almaktadır .

Genel kurullarda özellikli konular diye adlandırdığımız bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olduğu haller aşağıdaki gibidir .

1-Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği bakanlık iznine tabi şirketlerin Olağan ve Olağan üstü genel kurulları

2-Sermaye arttırım ve azaltımı

3-Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi

4-Kayıtlı Sermaye tavanının arttırılması

5-Elektronik ortamda yapılan tüm genel kurullar

6-Ana sözleşmenin Amaç ve konu başlıklı madde tadillerinde

7-Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri genel kurulları

Kuruluşu bakanlık iznine tabi kuruluşlarda genel kurul Türk Ticaret Kanunu 333 maddesinde belirtilmiş olup ilgili madde aşağıdaki gibidir

Türk Ticaret Kanunu MADDE 333- Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle, faaliyet alanları belirlenip, ilan edilecek anonim şirketler Ticaret Bakanlığının  izni ile kurulur. Bu şirketlerin esas sözleşme değişiklikleri de aynı Bakanlığın iznine bağlıdır. Bakanlık incelemesi  sadece kanunun  emredici  hükümlerine  aykırılık bulunup bulunmadığı yönünden yapılabilir. Bunun dışında hukuki konumu, niteliği ve işletme konusu ne olursa olsun anonim şirketin kuruluşu ve esas sözleşme değişiklikleri herhangi bir makamın iznine bağlanamaz.

Hükmüne yer vermiştir bu hüküm kapsamında ve şirketlerin sermayelerini  yeni asgari tutarlara yükseltmelerini   ve kuruluşu  ve esas sözleşme değişikliği  izne tabi  şirketlerin  belirlenmesine ilişkin tebliğ  uyarınca

-Bankalar

- finansal kiralama şirketleri

-faktoring şirketleri

- tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri

- varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri

- anonim şirket şeklinde kurulan holdingler,

-döviz büfesi işleten şirketler

-umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler

-tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri

- ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri

-gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri

-28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşu ve esas sözleşme tadilleri bakanlık iznine tabidir .

Kuruluşu bakanlık iznine tabi şirketlerin gerek yıllık olağan gerekse de yıl içerinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantıları bir takım şartlara bağlanmıştır . şayet yıllık olağan genel kurul toplantılarında veya yıl içerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantılarında esas sözleşme madde tadilleri ve sermaye arttırımı yada sermaye azaltımı söz konusu ise  bakanlık iznine tabi şirketlerin kuruluş izni alması gerektiği gibi genel kurul izni alması zorunlu hale getirilmiştir .

Ancak her halükarda bu tip yapılarda ticaret bakanlığı temsilcisi (bakanlık komiseri ) bulundurmak zorunludur

Bakanlık izin yazısı başvuru sonrası ortalama 15 gün içerinde sonuçlanmaktadır ister olağan ister se de olağan üstü genel kurul toplantılarının görüşülecek gündem maddelerinin karar metni haline getirilmesinde bakanlık izin yazısının alınması bakanlık izin yazısına ilave edilecek diğer belgeler ile ticaret il müdürlüğüne valilik havalesi ve akabinde  başvuru süresi dikkate alınmasının genel kurul yapılma tarihi açısından önemi büyüktür . ticaret il müdürlüğüne başvuru süresi  ister olağan ister olağanüstü genel kurullar için 10 gün öncesi olmak şartı ile başvuru yapılabilir süreler dikkate alındığında genel kurul yapılması ve gündem maddelerini içeren karar metninin yönetim kurulu üyeleri tarafından görüşülmesi genel kurulu yapılacağı tarihten asgari süreler dikkate alınarak planlanmış olması gerekir

Kuruluşu  bakanlık iznine tabi olan anonim şirketler in ana sözleşme tadilleri sermaye arttırım ve sermaye azaltım sermaye sistemi değişlikleri gibi  hususlarda  bakanlığa izin başvuru usulüne uygun hareket etmek aşağıdaki adımları uygulamak uygun olacaktır .

Bakanlık izin yazısı başvurusu aşağıdaki şekildedir.

 

Bakanlığa  hitaben dilekçe

 

 

 …/…/2018              

                                                                       T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’ NA

 

ANKARA

 

 

Konu: Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin izin talebi,

 

 

 

Şirket yönetim kurulumuzun …………. Tarih ………. Sayılı kararı ile Şirket esas sözleşmesinin ………….maddesinin ekteki şekliyle değiştirilmesine, yönelik tadil metinlerinin değişikliğine ilişkin izin verilmesi hususunu bilgilerinize arz ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

 

 

…/…/2018               

                                                                       T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’ NA

 

ANKARA

 

 

Konu: Sermaye arttırımına ilişkin izin talebi

 

 

 

Şirket yönetim kurulumuzun …………. Tarih ………. Sayılı kararı ile mevcut sermaye olan ……….. TL nin arttırılarak ………..TL ye çıkartılmasına arttırılan sermaye  nedeni  ile Şirket esas sözleşmesinin ………….maddesinin ekteki şekliyle değiştirilmesine, yönelik tadil metinlerinin değişikliğine ilişkin izin verilmesi hususunu bilgilerinize arz ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

 

Yukarıda Örneklerini paylaşmış olduğum dilekçe ekine ana sözleşme maddesinin eski ve yeni şeklini gösteren 6 nüsha kaşe ve imzalı ana sözleşme tadil metni ilave edilmelidir .

 

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

………………

………………

Madde …………..-

……………………………………………………..

 

Madde …………..-

………………………………………………..

 

 

Yine dilekçe ekine aşağıdaki belgelerin iliştirilmesi gerekecektir

 

- Son İmza Sirküleri 

- Kuruluş Gazetesi

- Son Ticaret Sicil Gazetesi

- Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Kararı (Yönetim kurulu kararı genel kurula çağrı metni gündem maddesini içerecek şekilde olmalıdır )

 

Başvuru bizzat imzaya yetkili kişi ve kişilerce yapılabileceği gibi vekaleten de yapılabilir .

Bakanlık izin yazısı aslı ile  genel kurulu toplantıya çağıra organın noter onaylı karar metni yönetim kurulu üyelerini gösteren ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri ile bakanlık temsilcisi harcının yatırıldığını gösteren dekont bakanlık temsilci talep dilekçesi ticaret il müdürlüğüne ibraz edilmeli ve genel kurul tarihinde bakanlık temsilcisinin hazır bulunması sağlanmalıdır

Genel kurulu toplantıya  çağıran organ yani yönetim kurulu karar metninde genel kurul yapılmasının kararlaştırılması genel kurul tarih ve saati yerinin belirtilmesi ve genel kurul gündeminde görüşülmesi planlana maddelerinin yer alması uygun olacaktır.

 

 

Şayet Genel kurul olağanüstü genel kurul ise

Karar Tarihi:……….
Karar No:……..

Gündem: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Toplantıya Katılanlar: ……………………………./……………………………

 

           1-…………………........ A.Ş. nin ……….Yılı Olağanüstü Genel kurul toplantısı yapılmasına gerek görülmüş olup Toplantının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir .

2-……………………… A.Ş. nin ………….Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının  …………………………………………….adresinde ……………. tarihinde ve ……………….. saatinde   aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2-Genel kurul toplantı evraklarının Toplantı başkanlığınca  imzalanması için yetki verilmesi

3-Ana sözleşmenin  …………….. Maddelerinin değiştirilmesi görüşülmesi ve karara bağlanması.

 

 

 

YENİ ŞEKLİ

MADDE ADI

Madde …………….-

……………………………………………………………………….

5-Dilek  temenniler ve  kapanış

 

Şayet Yıllık olağan Genel kurul toplantısı ise  görüşülecek maddeler arasına

  1. yıllık faaliyet raporlarını okunması müzakere edilmesi ,
  2. yıllık kar zarar tablolarının okunması müzakere edilmesi ,
  3. yönetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ,
  4. yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı prim ikramiyelerinin belirlenmesi maddeleri de eklenebilir

İçeriğinde tescile tabi husus mevcut olan genel kurullar tescil ve ilan edilmelidir tescil ve ilanı için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir .

Esas sözleşme değişikliklerini içeren bakanlık iznine tabi şirketlerin esas sözleşme değişikliği sermaye arttırımının tescilinde aranacak belgeler aşağıdaki gibidir .

a) Esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği,

b) Esas sözleşmenin değişen maddesinin/maddelerinin yeni metni,

c) Esas sözleşme değişikliği diğer resmi kurumların uygun görüşünü veya iznini gerektiren şirketler için uygun görüş veya izin yazısı,

ç) Sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinde;

1) Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu,

2) Sermaye artırımının iç kaynaklardan yapılması halinde, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu, denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu,

3) Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları,

4) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

5) Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.

d) Sermayenin azaltılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliğinde; sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin yeminli mali müşavir raporu, denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.

6-Onaylı hazırda bulunanlar cetveli

7-Onaylı genel kurul toplantı tutanağı

8-Bakanlık atama yazısı aslı

Yukarıda bahsi geçen konular özet mahiyetinde olup uygulamada  üzerinde hassasiyetle durulması gerekir uygulamada TTK Hükümleri ve mevzuat hükümlerine haiz  Alanında Uzman bir Mali Müşavir e danışılarak uygulanması işletmeler açısından faydalı olacaktır .

Mustafa GÜNAY
SMMM