16.02.2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 7. maddesi ile Yük Taşımacılığı Hizmeti alımlarına 2/10 oranında tevkifat uygulanması zorunluluğu getirildi.

Tevkifat uygulanması zorunluluğunun esasları şu şekildedir.

Tevkifat uygulaması ne zaman başlayacak:

Tebliğin 17. maddesine göre Yük Taşımacılığı hizmetlerinde tevkifat uygulaması 1 Mart 2021 tarihinden itibaren başlayacaktır. Buna göre 1 Mart 2021 ve sonrasında verilen hizmetlere ilişkin düzenlenecek faturalarda tevkifat yapılacaktır.

Kimler kapsamda:

Karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) tevkifat uygulaması kapsamındadır. Dolayısıyla karayolu ile şehir içi veya şehirler arası yük taşımacılığı hizmeti veren işletmeler, verdikleri bu hizmete ilişkin düzenledikleri faturalarda 2/10 oranında KDV tevkifatını göstereceklerdir.

Düzenlemeye göre tüm KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir) ile KDV mükellefi olsun olmasın aşağıda sayılan belirlenmiş alıcılar tevkifat uygulamak zorundadır.

 1. 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
 2. Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
 3. Döner sermayeli kuruluşlar,
 4. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 5. Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
 6. Bankalar,
 7. Sigorta ve reasürans şirketleri,
 8. Sendikalar ve üst kuruluşları,
 9. Vakıf üniversiteleri,
 10. Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,
 11. Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
 12. Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
 13. Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
 14. Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
 15. Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.nde işlem gören şirketler,
 16. Kalkınma ve yatırım ajansları.

Yük taşımacılığı hizmetinin özel araçlarla yapılıp yapılmaması, taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulanmasına engel değildir.

Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat kendisinin yapmayıp işi bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan firma tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmayacaktır. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanacaktır.

A firması malının Adana’dan İstanbul’a taşınması için B firması ile anlaşmıştır. B firması taşıma işini C firmasına devretmiştir. Bu durumda B firması tarafından A firmasına normal fatura düzenlenecek, tevkifat uygulanmayacaktır. C firmasının B firmasına düzenleyeceği fatura da ise 2/10 oranında KDV tevkifatı olacaktır.

Tevkifat sınırı:

Tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Eğer sınır aşılırsa tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılmalıdır.

KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılmalıdır.

Belge düzeni ve örnek hesaplama:

Yük taşıma hizmetini veren firmanın düzenleyeceği faturada “İşlem Bedeli”, “Hesaplanan KDV”, “Tevkifat Oranı”, “Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV Tutarı”, “Tevkifat Dahil Toplam Tutar” ve “Tevkifattan Sonra Tahsil Edilmesi Gereken Toplam Bedel (Tevkifat Hariç Toplam Tutar)” ayrıca gösterilmelidir.

Faturada, borçlanılan miktar olarak rakam ve yazı ile tevkifattan sonra kalan tutar yazılmalıdır.

C firması B firmasına verdiği yük taşımacılığı hizmeti için 4.000,00 TL + KDV ile anlaşmıştır. Bu hizmete ilişkin fatura aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde ve hesaplama örneğine göre düzenlenmelidir.
İşlem Bedeli4.000,00
Hesaplanan KDV %18720,00
Tevkifat Oranı2/10
Alıcı tarafından Tevkif Edilecek KDV144,00
Tevkifat Dahil Toplam Tutar4.720,00
Tevkifat Hariç Toplam Tutar4.576,00

Yalnız Dört Bin Beş Yüz Yetmiş Altı TL.

Özet:

Yapılan düzenleme ile 1 Mart 2021 tarihinden itibaren şehir içi veya şehirlerarası yük taşımacılığı hizmeti veren tüm firmalar, tüm KDV mükelleflerine ve KDV Uygulama Genel Tebliğinde yer alan belirlenmiş alıcılara verdikleri yük taşıma hizmetlerine ilişkin düzenleyecekleri faturalarda 2/10 oranında tevkifat hesaplayacaklardır.

Hizmeti alanlar tarafından KDV2 Beyannamesi ile tevkif edilen KDV beyan edilecek ve ödenecektir.

Hizmetin özmal veya kiralık/sözleşmeli araçlarla verilmesi tevkifata engel değildir. Tevkifatlı fatura hizmeti fiilen veren firma tarafından düzenlenecektir. Diğer aracı firmalar tevkifatlı fatura düzenlemeyeceklerdir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz